Q: 墮胎的時限多久

請問大夫:

1.墮胎的時限約多久?!!

2.四月時行嗎??!!謝謝....

A:

1.    墮胎的時限以不超過懷孕12 週為原則。

2.    懷孕四月時己太大,一般需用中期流產,催生的方式分娩出來,可能較痛苦,而且需花平均24 小時的時間催生。

                              鴨嘴大夫 87/2/25

 

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考