Q: 下個月的月經週期從何算起?

醫師您好:

4月10日月經原本會來,但我使用延經藥讓經期延到4月20日再來,那請問醫師,我下個月的月經週期,是該從4月10日算起,還是從4月20日算起呢?謝謝!  

同意登在網站上.

A:鴨嘴大夫回答:

既然您的月經已預定延到4月20日再來,當日就算是一次正常月經,所以您下個月的月經週期,當然是要從4月20日算起。

                                     鴨嘴大夫 2002/4/13

titles.gif (2030 bytes)
www.drkao.com
本站純為服務性質
本頁資料只供參考